Tootja või müüja poolt kaubale antud garantiiaja vältel võib klient esitada Green Oval OÜ-le pretensiooni kauba sihtotstarbelist kasutamist takistavate asjaolude kohta, mis on tingitud kaubal esinevatest puudustest.

Tarbija pretensiooni lahendamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Pretensioon tootel esinevate puuduste kohta tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult detailselt kirjalikul kujul posti teel või aadressil info@greenoval.ee

Tarbija pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui tõestatakse, et puudused kauba kasutamisel on tekkinud tarbija süül.

Green Oval OÜ on kohustatud tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks kliendi nõudmisel tegema ekspertiisi või vajadusel tellima sõltumatu ekspertiisi. Kui ekspertiisis selgub, et detail on korras või defekt ei kuulu garantii alla, siis maksab ekspertiisikulud klient.

Garantiihooldusesse põhjuseta toodud toodetega (kui rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi ) tekkinud kulud katab ostja (kehtib vaid juhul, kui toote tarbijale üleandmisest on möödunud 6 kuud) .
Eeltoodud juhul on Green Oaval OÜ-l õigus esitada kliendile arve teostatud tööde kohta hinnakirja lausle, millele võivad lisanduda muud kulud (transport, sõltumatu ekspertiis, jne)

Seadme parandamise puhul garantiiajal pikeneb (müügi)garantii parandamise aja kestuse võrra.

Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingutest tulenevaid õigusi.

Küsimuste korral palume võtta ühendust e-mail info@greenoval.ee         

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

GARANTII ÜLDTINGIMUSED

GARANTII ÜLDTINGIMUSED
(kehtivad alates 01.06.2020.a.)

1. Müügigarantii (edaspidi “garantii”) objektideks on Green Oval OÜ-st ostetud tooted (edaspidi “tooted). Garantii kehtib juhul, kui klient esitab originaalarve või kassatšeki, kus on fikseeritud kauba üleandmise kuupäev. Tootjad võivad täiendavalt nõuda ka täidetud ja kehtiva garantiitalongi esitamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

2. Võlaõigusseadusest tulenevalt on tarbijamüügi puhul õigus esitada müüjale pretensioone kahe aasta jooksul alates tehingu teostamisest.
Garanti ei piira kliendi õigust kasutada VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud kahe aastast pretensiooni esitamise õigust ega teisi seadustest tulenevaid tarbijaõigusi.

3.Kliendil lasub seadusest tulenev kohustus teavitada kaubal ilmenud defektist müüjat kahe kuu jooksul selle ilmnemisest.

4. Kõigi toodete täpne garantiiaja pikkus ja tingimused on määratud tootja poolt. Garantiitingimused  on välja toodud tootja poolses dokumentatsioonis ja/või kodulehel.

5. Garantii hakkab kehtima kliendile kauba üleandmise kuupäevast, kui müügiarves või eraldi lepinguga ei ole fikseeritud teisiti.

6. Garantii katab tarnitud kauba tootmis-, konstruktsiooni- ja/või materjalivigade ning nende vigade tõttu tootele põhjustatud defektide paranduskulud.

7.Garantii ei laine kasutatud kaubale!

8. Garantii alla ei kuulu:

Kulumaterjalid – piduriklotsid, sidurikettad, filtrid, rihmad, määrdeained, jne.

Pakendid ja muu dokumentatsioon..

Kasutatud tooted

9. Müüja remondib garantiikorras ainult selliseid rikkeid, mis ei ole tingitud toote ebakorrektsest kasutamisest ja/või füüsilisest kulumisest.
Tasuta garantiiremonti ei teostata rikete korral, mis on tekkinud järgmistel põhjustel:

9.1. Mehhaaniline kulumine, lubatust suuremad rakenduvad jõud ja kasutamise käigus tekkinud füüsilised defektid.

9.2. Rikked, mis on tekkinud toote kasutamisega tootja tehnilisest spetsifikatsioonist keerukamas keskkonnas (näiteks: väga palju tolmu, liiga kõrge või madal temperatuur, liiga suur niiskus, vähene või liigne määrdeaine, radiatsioon, kokkupuude söövitavate kemikaalidega, jne.).

9.3. Rikked, mis on tekkinud tootja poolt lubatust erinevate hooldusmaterjalide kasutamisest, samuti toote ühendamisest sertifitseerimata diagnostikaseadmega.

9.4. Rikked, mis on tekkinud koos sertifitseerimata kolmandate tootjate lisaseadmete või komponentide kasutamisest.

9.5. Rikked, mis on tekkinud mõne loodusjõu (äike, veeuputus, maavärin, torm jne.) tagajärjel.

9.6. Rikked, mis on tekkinud vägivallaaktide, massirahutuste, sõja või erakorralise seiskorra tingimustes.

9.7. Rikked, mis on tekkinud tuumakatastroofi või radiatsiooni tõttu.   

9.8. Rikked, mis on tekkinud tarkvaratoodete omavahelisest ühildamatusest, nende ebakorrektsest kasutamisest.

10. Õigus tasuta garantiiremondile kaob juhul, kui tooteid on remonditud või selles on tehtud muudatusi isiku poolt, keda müüja pole selleks volitanud.

11. Tasuta garantiiremondi saamiseks on toote omanik kohustatud katkestama toote kasutamise peale rikke ilmnemist. Toodet ei tohi edasi kasutada enne, kui pole konsulteeritud müüja esindajaga ja selleks on viimaselt luba saadud. .

12. Kui selgub, et rike on põhjustatud punktides 7-10 loetletud  põhjustest, kaotab klient õiguse tasuta garantiiremondile ning on kohustatud tasuma kõik toote remondi, defekteerimise ja transpordiga seotud kulud.

13. Green Oval OÜ ei vastuta:

13.1. Toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus või selle esinemist pole toote garantiiremonti toomisel registreeritud..

13.2. Kasutatud toodetel materjali väsimusest tingitud tootedefektide või purunemiste eest.

13.3.Toote püsimälus oleva tarkvara ja andmete säilimise eest.

14. Garantiiremondi teostamiseks või konsultatsiooni saamiseks palume helistada müüja telefonil: +372 5010599 või saata e-kiri aadressile info@greenoval.ee
Kui telefoni või kirja teel ei õnnestu probleemi lahendada, tuleb remonti vajav tehnika tuua või saata  Green Oval OÜ Klienditeenindusse.
:
15.Müüja spetsialisti on võimalik kutsuda ka kohapeale, seejuures tasustatakse kohaletulek Green Oval OÜ teenuste üldhinnakirja järgi. Võimalik on sõlmida eraldi leping kohapealseks (onsite) garantii teostamiseks.

16. Kõik muud tarbija õigused tulenevad Eesti Vabariigi Võlaõigusseadusest, Tarbijakaitseseadusest ja teistest õigusaktidest.

17..Tulenevalt TKS §-s 19 lg 6 toodud kaupleja kohustusest vastatakse tarbija kirjalikule kaebusele 15 päeva jooksul selle laekumisest.

 

Mõisted

Garantii- Võlaõigusseaduse mõistes müügigarantii, Võlaõigusseaduse § 230 kohaselt on müügigarantii müüja poolt antav lubadus teatud ajaperioodil pakkuda tarbijale seadusest soodsamat seisundit. Ehk teisisõnu võib garantiiga pakkuda tarbijale suuremaid õigusi kui õigused, mis kehtivad kaheaastase pretensiooniesitamise perioodi vältel.

Ekspertiis – Green Oval OÜ või tootjafirma poolt teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

Sõltumatu ekspertiis - Kui ei nõustuta Green Oval OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega, teostakse kliendi nõudmisel sõltumatu eksperdi poolt täiendav tasuline ekspertiis.

Pretensiooni esitamise õigus - Müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

Tarbija- Võlaõigusseadusest tulenevalt loetakse tarbijaks füüsiline isik, kes on ostnud Green Oval OÜ e-poest kaupu või teenuseid, mida ei seostata tema majandus- või kutsetegevusega.

Garantiiasendus - Kui toote remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, võib Green Oval OÜ (kliendi nõusolekul) asendada toode samaväärsega.

Rike- Rikkeks nimetatakse toote töös esinevat püsivat või korduvat häiret. Rikete hulka ei kuulu tarkvaralised häired

 

Küsimuste korral palume võtta ühendust klienditeenindusega:
E-mail: info@greenoval.ee
Telefon: (+372) 5010599 (E-R 9:00- 18:00)
 

14 PÄEVANE TAGASTUSÕIGUS

Tootja või müüja poolt kaubale antud garantiiaja vältel võib klient esitada Inseneri Auto OÜ-le pretensiooni kauba sihtotstarbelist kasutamist takistavate asjaolude kohta, mis on tingitud kaubal esinevatest puudustest.

Tarbija pretensiooni lahendamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Pretensioon tootel esinevate puuduste kohta tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult detailselt kirjalikul kujul posti teel või aadressil info@imedepold.ee

Tarbija pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui tõestatakse, et puudused kauba kasutamisel on tekkinud tarbija süül.

Green Oval OÜ on kohustatud tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks kliendi nõudmisel tegema ekspertiisi või vajadusel tellima sõltumatu ekspertiisi. Kui ekspertiisis selgub, et detail on korras või defekt ei kuulu garantii alla, siis maksab ekspertiisikulud klient.

Garantiihooldusesse põhjuseta toodud toodetega (kui rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi ) tekkinud kulud katab ostja (kehtib vaid juhul, kui toote tarbijale üleandmisest on möödunud 6 kuud) .
Eeltoodud juhul on Green Oaval OÜ-l õigus esitada kliendile arve teostatud tööde kohta hinnakirja lausle, millele võivad lisanduda muud kulud (transport, sõltumatu ekspertiis, jne)

Seadme parandamise puhul garantiiajal pikeneb (müügi)garantii parandamise aja kestuse võrra.

Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingutest tulenevaid õigusi.

Küsimuste korral palume võtta ühendust e-mail info@greenoval.ee     
 

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf

KASUTUSTINGIMUSED

KASUTUSTINGIMUSED

(Viimati uuendatud 25.05.2020)

1. Kasutustingimuste objekt ja üldsätted

1.1 Käesolevad Green Oval e-poe kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil greenoval.ee asuva Greeno Oval e-poe (edaspidi e-poe) haldaja, kelleks on Green Oval OÜ(registrikood 10974016, juriidiline aadress: Vilde tee 121B-91, TALLINN, 12613, Eesti, tel (+372)5010599, e-post info@greenoval.ee, edaspidi Müüja), ja e-poe kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi e-poe kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti e-poe  kasutamise üldtingimusi.

1.2 E-poe teenus hõlmab endas võimalust Ostjal sõlmida e-poe internetikeskkonnas Müüjaga ostu-müügileping e-poes müüdava(te) asja(de) (edaspidi Kaup/Kaubad) suhtes. Lisaks sellele on Ostjal võimalik e-poe internetikeskkonnas kasutada ka muid e-poe pakutavaid teenuseid. Täpsem ja täielik e-poe teenuste loetelu ja kirjeldus on ära toodud e-poe koduleheküljel greenoval.ee

1.3 Enne Kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid e-poe teenuseid kasutades kinnitab Ostja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuv Ostja ei saa Müüjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.

1.4 Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi e-poe kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Ostjal lähtuda ka Tingimustes eraldi lahendamata jäänud küsimustes.

2. Ostu-müügitehingu pooled

2.1 Müüja on e-poe haldajaks olev äriühing ärinimega on Green Oval OÜ(registrikood 10974016, juriidiline aadress: Vilde tee 121B-91, TALLINN, 12613, Eesti, tel (+372)5010599, e-post info@greenoval.ee

2.2 Ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid e-poe teenuseid kasutades kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

2.3 Juhul, kui füüsilisest isikust Ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või et ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

3. Kaupade hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo

3.1 Kõikide e-poe müüdavate Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

3.2 Lisaks Kauba ostu-müügihinnale kohustub Ostja tasuma ka tema poolt ostetava Kauba sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu (edaspidi Transpordikulu).

3.3 Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Kaupade hindu. Juhul, kui Müüja muudab Kaupade hindu pärast Ostja poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Kauba Ostjale hinnaga, mis kehtis Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Ostjal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe kompenseerimist või Kauba müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.

3.4 Juhul, kui tehnilise vea või inimliku eksituse tõttu on e-poe pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, siis on Müüjal õigus Tingimuste p-s 6.8. sätestatud tingimustel taganeda Ostja poolt vigase hinnaga sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud.

3.5 Ostja peab e-poe kasutades arvestama, et e-poe Kaupade laoseisu arvestamise tehnilise eripära tõttu kajastab Kaupade laoseis tegelikku olukorda ajalise nihkega ja võib tegelikust seisust erineda. Samuti peab Ostja arvestama, et tema poolt soovitav Kaup broneeritakse Müüja laoseisust Ostjale alles pärast Kauba eest tasumist Tingimustes sätestatud tingimustel ja Müüja poolt Kauba kohta arve vormistamist. Seetõttu ei vastuta Müüja selle eest, kui Ostja poolt tellimust alustades on tema poolt soovitud Kaup märgitud kui „Toode on laos“, kuid ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüja laost otsa saanud („Otsas“). Viimasel juhul ostu-müügitehingut Müüja ja Ostja vahel sellise Kauba suhtes ei sõlmita ning Müüja ei vastuta sellest Ostjale tekkida võivate võimalike kahjude eest. Samuti ei vastuta Müüja olukorras, kus vahetult pärast Ostja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Sellisel juhul on Müüjal õigus ostu-müügitehingust Tingimuste p-s 6.8. sätestatud tingimustel taganeda ning Ostjal ei ole sellises olukorras õigust nõuda Müüjalt ostu-müügitehingu täitmist ega ka võimalike kahjude hüvitamist.

3.6 Samuti peab Ostja e-poodi kasutades arvestama, et Kauba tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Kauba tegelikust väljanägemisest. Ostjat huvitava Kauba kohta täieliku ülevaate (sh toote tehnilised omadused ja väljanägemine) saamiseks on Ostjal võimalik pöörduda Müüja poole läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@greenoval.ee, helistades telefoninumbrile 5010599 või tulles kohale e-poe klienditeenindusse, mille täpsed asukohad leiab e-poe internetikeskkonnast („Poed“).

4. Tellimuse vormistamine, ostu-müügitehingu sõlmimine

4.1 Ostja annab e-poele õiguse tema poolt e-poe sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Müüja kinnitab, et kõiki e-poe kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

4.2 Tellimuse vormi täites peab Ostja ostu-müügilepingu sõlmimiseks märkima „linnukese“ kasti „Olen tutvunud ja nõustun kasutajatingimustega“, millega kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ja nõustub neis sätestatud tingimustel Müüjaga ostu-müügilepingut sõlmima. Soovi korral on Ostjal võimalus Tingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda andmekandjale.

4.3 Ostja ja Müüja vahel loetakse Kauba suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Müüja on saanud kinnituse Kauba eest täieliku tasumise kohta või kui arve on tasutud ning arvel sätestatud summa on täies ulatuses laekunud Müüja pangakontole.

4.4 Kui Ostja ei ole 5 kalendripäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Müüja tellimuse ning ostu-müügilepingut Ostja ja Müüja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.

5. Tellimuse täitmine, Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1 Tellimust vormistades saab Ostja Ostukorvis valida talle sobiva variandi Kauba kohaletoimetamiseks ja üleandmiseks:

5.1.1 pärast tellitud kauba saabumist e-poe kauplusse ja vastavasisulise teavituse saamist tulla ise kaubale järele e-poe klienditeenindusse Mõisa tee 17, Ääsmäe, Saue vald, Harjumaa, 76402. Estonia (tööpäevadel 09.00 - 18.00);

5.1.2 valida kohaletoimetuse sihtnumbriga varustatud adressaadile;

5.2 Tellimuse tarneaega arvestatakse Ostukorvis oleva kõige hilisema tarneajaga Kauba järgi. Tellides Kaupa e-poe partnerite ladudest toimetatakse kaup kõigepealt e-poe lattu ja sealt ühise tarnena Ostjale.

5.3 Ostja ostetud Kaup toimetatakse Ostja poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse sihtkohta üldjuhul kuni kolme tööpäeva jooksul ning selle üleandmine Ostjale toimub tööpäeviti ajavahemikus 09:00-17:00. Võimalusel helistab Kaupa kohaletoimetav transpordiettevõtte esindaja Ostjale tema poolt märgitud kontakttelefonile ette ja lepib Ostjaga eelnevalt täpse Kauba kättetoimetamisaja kokku. Müüja palub Ostjal tagada Kauba vastuvõtmiseks Ostja poolt märgitud sihtkohas enda või volitatud isiku kohalolek.

5.4 Juhul, kui Ostja poolt ostetud Kauba sihtkoht asub väljapool Eesti Vabariiki, täpsustab Müüja Kauba sihtkohta toimetamise tähtaja Ostjaga iga Kauba puhul eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.

5.5 Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Ostja poolt ostetud Kaupa ei ole Müüja laos ja see tuleb spetsiaalselt Kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Ostjale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates ostu-müügilepingu sõlmimisest vastavalt Tingimuste punktile 4.3. ning ühtlasi annab teada Ostja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Ostja kaotab Kauba kohaletoimetamise tarnetähtajast pikema tähtaja tõttu huvi Kauba ostmise vastu, on Ostjal õigus ostu-müügilepingust Tingimuste p-s 6.1. sätestatud alusel taganeda.

5.6 Juhul, kui Kauba sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Ostjal puudub õigus Lepingu p 6.1. alusel ostu-müügilepingust taganeda.

5.7 Juhul, kui Ostja ei ole Kauba tarnijaga eelnevalt kokkulepitud ajal kohal või mõnel muul Ostjast sõltuval asjaolul tekivad viivitused või mitmekordsed tarned on Müüjal õigus esitada eraldi arve Transpordi eest.

5.8 Ostja poolt ostetud Kaup antakse sihtkohas transpordiettevõtte esindaja poolt Ostjale üle koos Kauba saatedokumendiga. Enne saatedokumendi allkirjastamist on Ostjal tungivalt soovitatav Kauba pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida saatedokumendile sellekohane märkus. Vigastatud pakendiga Kaubast tuleb Ostjal teatada e-posti aadressile info@greenoval.ee või Müüja infotelefonile 5010599 ning Ostja soovi korral asendab Müüja transpordiettevõtte poolt vigastatud pakendiga Kauba.

5.9 Ostja peab Kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Kauba pakendi võimaluse korral ettevaatlikult seda kahjustamata ning säilitaks Kauba pakendi, samuti Kaubale paigutatud tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid vastavalt Tingimuste p-le 6.7.

6. Ostu-müügilepingust taganemine

6.1 Ostjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda olukorras, kus Ostja ja Müüja vahel on ostu-müügitehing sõlmitud, kuid Kauba kohaletoimetamine Ostja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja. Ostjal on õigus sellisest lepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.

6.2 Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kauba kättesaamist tõendab Ostja allkiri Kauba saatelehel koos Kauba kättesaamise kuupäevaga. Ostu-müügilepingust taganemiseks peab Ostja esitama Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Ostja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Kauba hinna või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, Green Oval OÜ-le tagastada.

6.3 Ostjal puudub õigus Tingimuste p 6.2. alusel ostu-müügilepingust taganeda, kui ostu-müügilepingu objektiks olevaks Kaubaks on:

6.3.1 asi, mis on valmistatud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi;

6.3.2 asi, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;

6.3.3 asi, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada, mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud;

6.3.4 ajaleht, ajakiri või muu perioodiliselt ilmuv trükis;

6.3.5 audio- ja videosalvestis või arvutitarkvara, sh arvutimäng, kui Ostja on avanud Kauba pakendi.

6.4 Ostja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Ostjale Kauba eest tasutud ostu-müügihinna koos Transpordikuluga. Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Ostja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Ostja on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud, Kaup vastab Tingimuste p-s 6.5. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.7.

6.5 Ostja poolt tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust). Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt, st nii Kaup kui ka teised tooted.

6.6 Ostja ja Müüja on kokku leppinud, et Ostja kannab Kauba Müüjale tagastamisega seotud transpordikulutused kuni 10 € ulatuses, välja arvatud juhul, kui ostetud Kaup ei vasta tellitule. Müüjal on sellest lähtuvalt õigus Ostja poolt tagastatava Kauba transpordikulu panna kuni 10 € ulatuses Ostja kanda, jättes vastavas ulatuses Ostja kantud tagastamiskulud Ostjale hüvitamata.

6.7 Kui Ostja poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Ostjast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt Kauba eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Müüja Ostjale tasaarvestamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

6.8 Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda olukorras, kus tehnilise vea või inimliku eksituse tõttu on e-poes pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda ka olukorras, kus vahetult pärast Ostja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Müüjal on õigus eelkirjeldatud tehingutest taganeda 3 tööpäeva jooksul alates tehingust teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse (eelistatult Ostja poolt märgitud e-posti aadressile). Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama Ostjale tema poolt Kauba eest tasutud ostu-müügihinna ja Transpordikulu.

6.9 Lisaks Tingimuste p-des 6.1., 6.2. ja 6.8. sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Ostja kui ka Müüja õigustatud Tingimuste rikkumise korral või Kauba mittevastavusel kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

7. Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul ja Kauba tootja müügigarantii

7.1 Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Kauba üleandmisest füüsilisest isikust Ostjale.

7.2 Kaubal puuduse ilmnemisel peab Ostja hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse, Müüjale puudusega Kauba suhtes esitatava nõude ning viitama või lisama pretensioonile Kauba suhtes Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi.

7.3 Ostjal on Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Müüjalt Kauba parandamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Kauba vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Kauba suhtes sõlmitud ostu-müügilepingust.

7.4 Müüja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Ostja süül või kui puudus on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

7.5 Lisaks Tingimuste p-s 7.1. sätestatud Müüja vastutusele võib Kauba suhtes kehtida ka Kauba tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm tingimused on määratud konkreetse Kauba tootja poolt antava müügigarantii tingimustes. Ostjal on võimalik teda huvitava Kauba tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohtainfo saamiseks pöörduda Müüja poole läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile iinfo@greenoval.ee, helistades telefoninumbrile 5010599 või tulles kohale e-poe klienditeenindusse, mille täpsed asukohad leiab e-poe internetikeskkonnast („Poed“).

8. Tingimuste muutmine, vaidluste lahendamine

8.1 Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest e-poe koduleheküljel greenoval.ee. Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

8.2 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8.3 Ostja ja Müüja vahel e-poe kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.

Isikuandmete töötlemise ja andmekaitse tingimused

Isikuandmete töötlemise ja andmekaitse tingimused

Viimati uuendatud: 25. mail 2020. aastal. 

Tere tulemast greenoval.ee e-poodi (edaspidi “e-pood”), mida opereerib Green Oval OÜ. Me soovime kaitsta Teie isikuandmeid ja hindame kõrgelt Teie privaatsust. Kui soovite teada saada kuidas, siis lugege palun käesolevaid Isikuandmete ja andmekaitse tingimusi. 

Isikuandmete ja andmekaitse tingimused seletavad, kuidas me kogume, kasutame ja töötleme (teatud tingimustel) Teie personaalset informatsiooni. Ühtlasi seletavad Isikuandmete ja andmekaitse tingimused, millised on Teie võimalused seoses Teie andmete kogumise, kasutamise ja töötlemisega. 

Isikuandmete ja andmekaitse tingimused kehtivad vaid e-poes. Me ei vastuta informatsiooni eest, mida on Teie kohta võimalik leida e-poe väliselt. 

Me ei vastuta ühegi e-poe, kodulehe sisu ega Isikuandmete ja andmekaitse tingimuste eest, millele meie e-pood lingib või milliselt veebilehelt lingitakse meie e-poodi. 

1. Informatsiooni kogumine

E-poes kogutakse Teie kohta informatsiooni mitmel erineval viisil. Isikuandmete kogumise eesmärgiks on efektiivne ja personaalne kasutajakogemus. Näiteks võime kasutada Teie isikuandmeid, et: 

●  teha e-pood Teile kasutajasõbralikumaks ja mitte sundida Teid sisestama isiklikke andmeid mitu korda;

●   aidata luua sisu, mis on tähenduslik ja oluline just Teile;

●   võimaldada Teil kiiresti leida informatsiooni, kaupu ja teenuseid;

●   teavitada Teid uuest informatsioonist, kaupadest ja teenustest, mida me e-poes pakume.

Registreerimine ja tellimine.

Registreeritud kasutajana kaupade või teenuste ostmiseks e-poes, peate täitma registreerimisvormi. Registreerimisel palume Teil edastada meile mõningast personaalset infot, näiteks Teie nime, transpordi- ja makseaadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi, krediitkaardi numbri (sellega makstes). Kui kasutate tellimuse sooritamisel ja maksmisel järelmaksu pakkuva ettevõtte teenust, siis küsime isikukoodi, mille edastame järelmaksuteenuse pakkujale ning kustutame hiljem oma andmebaasist. Ühtlasi võime küsida Teie aadressi, residentsust, sugu, riiki ja aadressi, kus tegutseb Teie ettevõte, et saaksime arvestada kohaliku seadusandlusega. Sedalaadi infot kasutame vaid selleks, et aidata teenuse pakkujal  täita Teie tellimusi, et suhelda Teiega e-poe, emaili või telefoni kaudu tellimuse täitmise osas ja e-poe turundamise eesmärgil. Kui tellimuse täitmise protsessis tekib probleem, võime kasutada Teie andmeid, et saaksime Teiega ühendust võtta. 

 

E-posti aadress.
Mitmed väljad e-poes paluvad Teil sisestada oma e-posti aadress, näiteks e-poes registreerimine,  e-poe uudiskirjaga ja soodustoodete pakkumistega ning bränditoodete nimekirjaga liitumine. Samuti küsime Teie e-posti aadressi, kui soovite osa võtta e-poes korraldatavatest loosimismängudest. Loosimängudest osavõtjate nimed (eraldi kokkuleppel ka perenime) ja elukoha linna võime välja panna e-poodi. Sisestades oma e-posti võite mõningatel juhtudel (nõustudes kasutustingimustega) liituda e-poe uudiskirja ja sooduspakkumiste nimekirjaga – sellisel juhul teavitatakse Teid sellisest reeglist. 

Cookie’d ja muu tehnoloogia.

Nagu enamus veebisaite, kasutab ka greenoval.ee cooki’sid ja veebimajakaid ehk “action tage”, et kiirendada Teie navigeerimist e-poes, aidates Teid ja Teie sisselogimise tunnuseid ära tunda ja uurida Teie kasutamisharjumusi e-poes. 

(i) Cookie on pisike informatsioni ühik, mis salvestatakse tekstifailina (vt ka: http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie) Teie browseri poolt Teie arvutise. Enamus interneti browsereid on seadistatud cookie’sid aktsepteerima. Loomulikult saab keelustada oma browserit cookisid aktsepteerimast, samuti saate neid oma arvuti kõvakettalt kustutada. Meie vajame cookie’sid, et saaksite kaubad välja valida, neid ostukorvi lisada ja neid tellida/osta. Kui Te nimetatud protsessi läbite, salvestame Teie sirvimise ajaloo ja ostuprotsessi. COOKIE’D EI TUNGI EGA SAAGI TUNGIDA TEIE ARVUTISSE, ET KORJATA SEALT KASUTAJA KOHTA ISIKLIKKU JA KONFIDENTSIAALSET INFORMATSIOONI. Cookie’d EI OLE “pahavara”. 

(ii) Veebimajakad (vt ka: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_bug) on objektid, mis on kinnitatud e-poodi või e-mailile ja mis võimaldavad meil kindlaks määrata, kas ja kui palju olete mingit 

e-poe alalehte külastanud. Näiteks võivad majakatena funktsioneerida e-poe kõik elektroonilised kujutised – bännerid, pildid jne.   

(iii) E-poega võivad kolmanda osapoolena ühenduses olla teenuse- ja reklaamipakkujad, kelle teenuseid ja reklaami vahendame oma e-poe külastajatele. Need ettevõtjad vajavad cookie’sid, et mõõta oma reklaami efektiivsust - nähes, milliseid e-poe alalehti Te külastate, milliseid tooteid ostate ja kui palju ostate. Selliselt kolmanda osapoole poolt korjatud cookie’de ja veebimajakate kaudu korjatud informatsioon ei ole ühenduses meie poolt Teie kohta säilitatavate isikuandmetega. 

(iv) Ükskõik millist informatsiooni kasutaja harjumuste kohta ei koguks kolmas osapool, mitte kunagi pole tal ligipääsu Teie isikuandmetele, mida meie oleme Teilt kogunud ja säilitame. 

Logifailid.

Nagu enamus veebisaite tunneb ka greenoval.ee automaatselt ära, milliselt URL-lt Te e-poodi sisenesite, ühtlasi salvestame Teie internetiprotokolli (IP) aadressi, interneti teenusepakkuja, kuupäeva ja kellaaja süsteemi administreerimiseks ja tellimise verifitseerimiseks, süsteemi siseseks turunduseks ja süsteemi tõrgete vältimiseks. IP aadress võib näidata Teie arvuti asukohta internetis. 

Vanus.

Laste privaatsus on meile ülitähtis. Me ei korja tahtlikult ega teadlikult isikuandmeid noorematelt kui 18-aastastelt inimestelt. Kui olete alla 18-aastane, siis ärge lisage e-poodi oma isikuandmeid, vaid kasutage e-poodi vanema või hooldaja juuresolekul. 

Kaupade arvustused.

Te võite lisada kaupade arvustusi. Arvustust postitades võime küsida Teilt e-posti aadressi, nime (eraldi luba küsimata seda ei avaldata), kasutajanime ja geograafilist asukohta. Teie geograafiline asukoht on nähtav teistele külastajatele, aga e-post on nähtamatu (e-post jääb salajaseks, kui te just ise ei soovi seda avaldada). Kui postitate kauba arvustuse sees ka oma identiteeti ja muid isikuandmeid paljastavaid detaile, siis need muutuvad arvustuse postitamisega nähtavaks teistele külastajatele - sellise info avalikustamise eest greenoval.ee ei vastuta. 

2. Informatsiooni kasutamine ja avaldamine

Ettevõttesisene kasutamine.

Me kasutame Teie isikuandmeid tellimise ostuprotsessis ja klienditeeninduses. Ühtlasi kasutame Teie isikustatud andmeid, et parendada e-poe sisu, ülesehitust, klientide teavitust ja e-poe turundamist (sealjuures Teile suunatud toodete ja teenuste turundamist). Ühtlasi kasutame isikustamata andmeid seoses e-poe statistika edastamisega meie külastajatele ja kaupmeestele. Et lihtsustada selliste andmete kasutust ja efektiivsust nagu on kirjeldatud punktis 2, kasutame Teie statistilisi isikustamata andmeid ka teistes  Green Oval OÜ sidus- ja tütarettevõtetes.  Kui greenoval.ee registreeritud või registreerimata külastaja pole greenoval.ee e-poodi külastanud 5 aasta jooksul, siis kõik tema kohta kogutud isikustatud ja isikustamata andmed kustutatakse. 

Infovahetus.

Me kasutame Teie isikuandmeid, et suhelda Teiega e-poe teemadel, samuti seoses kauba kohaletoimetamisega. Me saadame Teile e-posti teel kinnituse, kui olete registreerunud e-poe kasutajaks. Me saadame Teile e-poe teenuste ja kasutamisega seotud informatsiooni, ühtlasi teavitame Teid (ka seda võib juhtuda), kui e-poes on teenuse osutamisega seotud probleeme, mille tõttu e-poe teenus võib olla ajutiselt katkestatud.  Kui e-poes on välju, kuhu saab sisestada e-posti aadressi, siis kasutame sisestatud aadressi selleks, et tuua Teieni konkreetne informatsioon, mida olete palunud või millega olete nõustunud seoses viidatud teenusega (nt uudiskiri, uued tooted, allahindlused, loosimised jne). Kõiki viimatinimetatud teenuseid saab lõpetada (unsubscribe'da) Teile sobival ajal.    

Ettevõtteväline kasutamine.

Meie huvi on edastada Teile võimalikult suure ja vaheldusrikka valikuga parimat teenust. Me ei müü, rendi ega vaheta Teie isiku- ja finantsandmeid kellegagi, kes ei kuulu Green Oval OÜ-sse või 

sidus- ja tütarettevõtete hulka. E-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ning selle töötlemine toimub kooskõlas Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega. E-pood ei avalda Teie andmeid kolmandale osapoolele välja arvatud kauba või teenuse väljastamiseks ja transpordi korraldamiseks vajalikud andmed. 

Vahendame isikuandmeid ainult järgevatel juhtudel (seda teeb ka enamik kataloogi- ja jaemüüjaid): 

a.  Kuna kasutame teatud teenuste pakkumisel partnerettevõtjaid, siis jagame nendega ka mõningast vajalikku isikustatud informatsiooni teenuse paremaks osutamiseks (näiteks: posti- või kullerteenus, krediitkaardimakse, pangalink). Ühtlasi saate eelnevaga seoses anda meile tagasisidet, et saaksime oma partnereid motiveerida parendama nende poolt osutatavaid teenuseid. Kullerile näiteks edastame Teie nime, kauba kättetoimetamise aadressi ja telefoni nr, vajadusel emaili.

b.   Sarnaselt eelmisele, peame kaupade e-poest ostu puhul edastama Teie isikuandmed kas finantsettevõtjatele (liisingut pakkuvatele partneritele) või kaardimaksete pakkujatele. Internetipanga ja ostja vaheline ühendus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta, see on krüpteeritud. Tasudes ostu eest pangalingi või krediitkaardiga sisestate oma andmed otse Pankade Kaardikeskuse serverisse või krediitkaardiga makset võimaldava ettevõtte serverisse. Klientide andmete hoidmine on reguleeritud pankade, liisingteenuse partnerite, Pankade Kaardikeskuse ja e-poe vaheliste lepingutega ja kontrollitud Andmekaitse Inspektsiooni poolt.

c.    Kohtu korraldusele allumine – teatud juhtudel oleme sunnitud isikuandmete kohta informatsiooni väljastama kohtu korralduse alusel, näiteks, kui on vajalik välja selgitada pettus või kui on pettuse kahtlus.

d.   Me ei osta, müü, rendi ega vaheta Teie isikuandmeid, v.a. juhul kui Green Oval OÜ omandab ülevõtmise käigus mingi ettevõtte või kui Green Oval OÜ, tema sidus-, ema- või  tütarettevõte omandatakse kolmanda osapoole poolt. Sellisel juhul lähevad vastavalt kokkuleppele uue omaniku omandusse üle ka omandatava ettevõtte kasutuses olevad andmed.

e.    Jagame isikustamata andmeid (nt kui palju on e-poe külastajaid, millistel päevadel ostetakse rohkem jms) oma reklaamijatele ja partneritele. Selline informatsiooni edastus on esitatud kujul, mis ei võimalda Teie isikut identifitseerida. 

f.    E-poes läbiviidud kliendiprogrammide, loosimiste ja võistlustega seoses võime avaldada 

     e-poes isiku nime, linna ja maakonna, osalise telefoninumbri. Programmis, loosimises või võistluses osalejat teavitatakse andmete edastamise võimalikkusest ja ulatusest enne programmi või võistlusega liitumist. 


Informatsiooni turvalisus

E-pood kasutab füüsilisi, elektroonilisi ja administratiivseid protseduure, et kaitsta Teie isikuandmete konfidentsiaalsust. Kogu greenoval.ee e-poes liiklemine, sealhulgas kõik finantstehingud e-poes on kaitstud SSL- turvaprotokolliga(Secure Sockets Layer). Juurdepääs Teie isikuandmetele on piiratud. Teie isikuandmeid saavad kasutada ainult greenoval.ee töötajad, kellel on vastav luba. Nemadki võivad Teie isikuandmeid kasutada ainult teatud protseduuridega seoses (klienditeenindus, maksete info ja kontroll). 

Kasutame kaasaegseid standardeid ja ettevaatusabinõusid, et kaitsta Teie isikuandmeid. Kuna kasutame kolmandate osapooltee side- ja virtuaalserveri teenuseid, ei saa me garanteerida 100% turvalisust – seda ei eksisteeri kusagil, ei online-s ega offline-s. 

Kui kahtlustate, et Teie isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas dokumendis kirjeldatule või on oht, et Teie andmed on lekkinud võõrastele isikutele, andke meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Isikliku informatsiooni muutmine

Soovi korral on Teil õigus nõuda oma andmete kustutamist või muutmist e-poe andmebaasis. Teil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi meie poolt saadetavaid pakkumisi või teenuseid. Neid muudatusi saab teha oma e-poe kontolt või saates e-kirja: info@greenoval.ee Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või klienditeeninduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul. 

NB! Palun ärge saatke e-posti teel kunagi oma krediitkaardi numbreid ja muud tundlikku informatsiooni.  

Offline informatsiooni kogumine, kasutamine ja avaldamine

Valdava osa informatsiooni Teie kohta kogume me e-poes online-s ja käesolevad Isikuandmete ja andmekaitse tingimused kehtivad üksnes meie e-poest kogutud isikuandmete kohta. Lisaks sellele võime koguda informatsiooni ka offline-s, kus samuti püüame kaitsta Teie isikuandmeid. Näiteks leiab offline-s info kogumine aset, kui helistate meile ja püüate tellida telefoni teel või esitate küsimuse, siis palume Teil teatada oma nime ja muu vajaliku informatsiooni, et saaksime Teie poolt palutud teenust osutada. Kui me sellisel juhul sisestame Teie andmeid e-poe andmebaasi, siis teeme seda SSL-turvaprotokolli kasutades. Nagu juba öeldud, kogume, salvestame ja kasutame vaid tõesti hädavajalikku infot, et osutada Teile kvaliteetset ja Teie pool palutud teenust.   


Käesolevate tingimuste muutmine

Meie e-poodi kasutama asudes olete käesolevate põhimõtete ja kasutustingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.

Kui me muudame või uuendame Isikuandmete ja andmekaitse tingimusi, siis postitame koheselt muudatused ja uuendused e-poodi. Olete alati teadlik sellest, millist informatsiooni Teie kohta kogume, kasutame ja avaldame. Kui Teil on küsimusi isikuandmete ja andmekaitse kohta, siis kirjutage: info@greenoval.ee või helistage klienditeenindusse tel: +372 50105599